Privacy:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelende therapeut van uw kind een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van uw kind en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling van uw kind noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om de privacy van uw kind te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

– Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

– Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als behandelende therapeut van uw kind heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier van uw kind kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

– Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.

– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

– Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Dit betreft: naam, adres, geboortedatum, datum van de behandeling en in het geval aan de gemeente gedeclareerd wordt ook het burgerservicenummer.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Veilige communicatie:

Aanmelding bij de praktijk kan telefonisch gebeuren of via deze beveiligde website bij contact. Na aanmelding vindt verdere communicatie plaats via een beveiligd e-health platform, MyMindspace, waarvoor u van mij een uitnodiging krijgt per mail om een account op aan te maken. Op die manier is het uitwisselen van berichten over de therapie en therapiedata veilig.